تأثیر زبان طبیعی در نمایه‌سازی و بازیابی علوم


تأثیر زبان طبیعی در نمایه‌سازی و بازیابی علوم
چکیده ندارد. بررسی رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان اهواز

74 out of 100 based on 39 user ratings 634 reviews

افزایش کارایی با سیاست خصوصی سازی در ورزش
مقایسه تاثیر یک نوع برنامه تمرینی منتخب در آب و خشکی بر قدرت عضله چهار سر ران
بررسی اثر برد و باخت و جهت گیری هدفی بر میزان عزت نفس در فوتبالیست های لیک کشور
بررسی رابطه کمال گرایی و موفقیت ورزشی
بررسی میزان هزینه سرانه دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و مقایسه آن با هزینه سرانه دانشجویی چند رشته منتخب
تعیین ارتباط سطح فعالیت بدنی با عوامل خطرزای قلبی- کرونری در کارگران میانسال مرد
آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاههای سراسر کشور
بررسی و مقایسه آمادگی قلبی-عروقی و استرس فیزیولوژیک دو گروه فعال و غیرفعال اعضای هیات علمی دانشگاه یزد (سنین 50-30)
بررسی میزان و علل نابهنجاریهای اجتماعی در بین دانش آموزان پایه سوم راهنمایی استان خراسان
انسان در شرایط مدرن از منظر پست مدرنیسم
زیارت آل یاسین و توضیح کلمات کلیدی آن
درآمدی بر ساختار معنی شناسی قرآن
سیر تحول کاربرد سیاق در تفسیر
Why does Internet Explorer break “pegman” display in Google Maps API v3?
Multiple Default Routes in ASP.NET MVC to different Default Actions
How to use personalized urls in asp.net mvc application
Creating a Month Dropdown in C# ASP.NET MVC
Using Basic Authentication and Forms authentication on same site
Changing User in MVC 2 MockHttpContext breaks Test?
asp.net mvc dynamic data article
mvc error in url when contain “%” char
Asp.Net Program Architecture
How to stream audio from ASP.NET MVC controller when it's still encoding?
*
*