بررسی وضعیت خدمات تحویل مدرک و امانت بین کتابخانه‌ای در ایران


بررسی وضعیت خدمات تحویل مدرک و امانت بین کتابخانه‌ای در ایران
چکیده ندارد. ادغام تکنولوژیک روش نوین (( تحقیق و توسعه )) در خلق نو آوری

59 out of 100 based on 74 user ratings 269 reviews

طراحی آمیزه بازاریابی
اختلاف ترجمه های قرآن براساس دستور زبان عربی و ساختار آن
با (( فدوی طوقان)) در سروده ای آرمان گرا
اسلوب های تاکید در زبان قرآن
المدح فی شعر المتنبی و میزاته
نگاهی به تاریخ نقد عربی قدیم و دگرگونی های آن
قیام امام حسین (ع) و شعر نو ادبیات معاصر عربی
تئوری نمایندگی و حسابداری مدیریت
سیستم های خبره و ارزیابی کنترل های داخلی
عوامل موثر در انتخاب نرم افزارهای حسابداری
هزینه یابی جذبی در مقابل هزینه یابی نهایی
پایان بازی مدیریت سود (درسی از تجربه تلخ انرون)
مشکلات اجرای آیین نامه اصول حاکمیت شرکتی
Why does Internet Explorer break “pegman” display in Google Maps API v3?
Multiple Default Routes in ASP.NET MVC to different Default Actions
How to use personalized urls in asp.net mvc application
Creating a Month Dropdown in C# ASP.NET MVC
Using Basic Authentication and Forms authentication on same site
Changing User in MVC 2 MockHttpContext breaks Test?
asp.net mvc dynamic data article
mvc error in url when contain “%” char
Asp.Net Program Architecture
How to stream audio from ASP.NET MVC controller when it's still encoding?
*
*