دولت الکترونیک در ایران


دولت الکترونیک در ایران
چکیده ندارد. نیازهای اطلاعاتی کارشناسان بانک تجارت در تهران
نمایه ها:


64 out of 100 based on 49 user ratings 724 reviews

وبلاگ ، ارمغان جدید اینترنت به کتابخانه ها
یاددهی و یادگیری مهارت های فناوری اطلاعات در برنامه درسی
کاربرد آموزه های زبانشناسی نقشگرا در تجزیه و تحلیل متون ادبی
بررسی مشکلات آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان و ارائه چند راهکار
کارکرد واژگان دیرین در گزارش نامه مینوی
تبدیل عدد یک به نشانه نکرده در زبان فارسی
بررسی سلسله مراتب رده شناختی مربوط به حوزه آرایش واژه ها در زبان فارسی گفتاری
حذف ضمیر فاعلی در برخی از زبانهای ایرانی
دلالتهای کلمه در زبان شعر (با گذری بر شعر و نقد معاصر عربی)
نیازهای اطلعاتی و رفتار اطلاع یابی نمایندگان دوره ششم مجلس
انتشارات علمی ایرانیان: مشارکت، رشد و توسعه از 1985-1999
فهرستنویسی کتابهای الکترونیکی بر اساس قالب مارک
نوآوری ها در گسترش و توسعه برنامه آموزش از دور
Why does Internet Explorer break “pegman” display in Google Maps API v3?
Multiple Default Routes in ASP.NET MVC to different Default Actions
How to use personalized urls in asp.net mvc application
Creating a Month Dropdown in C# ASP.NET MVC
Using Basic Authentication and Forms authentication on same site
Changing User in MVC 2 MockHttpContext breaks Test?
asp.net mvc dynamic data article
mvc error in url when contain “%” char
Asp.Net Program Architecture
How to stream audio from ASP.NET MVC controller when it's still encoding?
*
*