نخستین عکس گرفته شده‌ با اشعه ایکس از انسان


نخستین عکس گرفته شده‌ با اشعه ایکس از انساننخستین عکس گرفته شده‌ با اشعه ایکس از انسان
نخستین عکس گرفته شده‌ با اشعه ایکس از انسان

۱۸۹٦ - نخستین عکس اشعه ایکس گرفته شده از انسان: این عکس تصویری است از دست و حلقه ازدواج ویلهلم کنراد رونتگن. شخصی که نخستین بار متوجه شد با اشعه ایکش ساطع شده از سیانید باریم ، می‌توان داخل بدن را مرئی کرد.52 out of 100 based on 67 user ratings 262 reviews

*